Management

CEO

Masaki Kochi

CKO

Chika Ochiai

CFO

Ken Moriyama

COO

Kazuhito Kataoka